مهرداد قمی نژاد

درباره من

دکتر مهرداد قمی نژاد
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/2/1)

استنادات

387

h-index

13

i10-index

16

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/3)

استنادات

314

مقالات

37

h-index

11

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Spin and pseudo-spin symmetries of fermionic particles with an energy-dependent potential in non-commutative phase space
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2016)
9311334006*, ^مهرداد قمی نژاد
Breaking of parallelograms in presence of torsion: An equivalent alternative approach to detect gravitational waves
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2016)
9111334005, لطیفی*, اربابی, ^مهرداد قمی نژاد
Wigner function for Klein-Gordon oscillator in commutative and noncommutative spaces
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2016)
9111334008*, ^مهرداد قمی نژاد
Weyl static axially symmetric eld equations in modi ed f(T ) gravity
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2017)
9111334005*, ^مهرداد قمی نژاد
Comparing exact energy solutions of quartic eigenvalue polynomials in commutative, non-commutative and non-commutative phase frameworks for boson 
MODERN PHYSICS LETTERS A(2018)
9311334006, ^مهرداد قمی نژاد*
How the spin-orbit interaction appears with the same order of a non-commutative change of framework for relativistic fermions
MODERN PHYSICS LETTERS A(2018)
9311334006, ^مهرداد قمی نژاد*
Ultra-spinning gauged supergravity black holes and their Kerr/CFT correspondence
PHYSICAL REVIEW D(2017)
9021334009*, ^مهرداد قمی نژاد
Constraining top quark flavor violation and dipole moments through three and four top quark productions at the LHC
PHYSICAL REVIEW D(2018)
9311334004, ^مهرداد قمی نژاد*, حمزه خانپور لهی, مجتبی محمدی نجف آبادی
Quantum correlations and quantum-memory-assisted entropic uncertainty relation in two kinds of spin squeezing models
LASER PHYSICS LETTERS(2019)
سعید حدادی*, مجمد رضا پور کریمی, احمد آخوند, ^مهرداد قمی نژاد
Thermal quantum correlations in a two-dimensional spin star model
MODERN PHYSICS LETTERS A(2019)
9711541001*, محمد رضا پورکریمی, احمد آخوند, ^مهرداد قمی نژاد
spin-one DKP equation in the presence of coulomb and harmonic oscillator interactions IN (1+3) dimensions
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2012)
حسن حسن آبادی, ^مهرداد قمی نژاد, صابر زرین كمر
Duffin–Kemmer–Petiau Equation with a Hyperbolical Potential in (2+1) Dimensions for Spin-One Particles
FEW-BODY SYSTEM(2012)
حسن حسن آبادی, ^مهرداد قمی نژاد, صابر زرین كمر
s-wave solutions of spin-one DKP equation for a deformed Hulth´en potential in (1+3) dimensions .
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2012)
^مهرداد قمی نژاد, حسن حسن آبادی, صابر زرین كمر
Yukawa potential in semirelativistic formulation via supersymmetry quantum mechanics
CHINESE PHYSICS B(2013)
^مهرداد قمی نژاد, صابر زرین کمر , حسن حسن آبادی
Virasoro character from sumrule identity
JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2012)
جعفر صادقی, ^مهرداد قمی نژاد
Exploring entropic uncertainty relation and dense coding capacity in a two-qubit X-state
LASER PHYSICS LETTERS(2020)
9711541001*, ^مهرداد قمی نژاد, احمد آخوند, محمدرضا پورکریمی
N=2 superconformal characters as the residue of sl (2|1) affine Lie superalgebra characters by defining a new vocabulary for Jacobi theta functions
Journal of Geometry and Physics(2020)
8422331005, ^مهرداد قمی نژاد*
Entropic uncertainty relation and quantum coherence under Ising model with Dzyaloshinskii–Moriya interaction
LASER PHYSICS LETTERS(2021)
9711541001, ^مهرداد قمی نژاد*, احمد آخوند, محمدرضا پورکریمی
Suppressing measurement uncertainty in an inhomogeneous spin star system
Scientific Reports(2021)
9711541001, ^مهرداد قمی نژاد*, احمد آخوند, محمدرضا پورکریمی
Two-Body Spinless Salpeter Equation with an Angular-Dependent Potential
CHINESE PHYSICS C(2012)
^مهرداد قمی نژاد, ب یازارلو, س زرین كمر, حسن حسن آبادی
Fidelity of quantum states in a correlated dephasing channel
LASER PHYSICS LETTERS(2022)
عطا رحمان, سعید حدادی*, محمد رضا پورکریمی, ^مهرداد قمی نژاد
High specific surface area γ-Al2O3 nanoparticles synthesized by facile and low-cost co-precipitation method
Scientific Reports(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه
پژوهش فیزیک ایران(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
Optical and structural properties of spherical-shaped boehmite and γ-alumina nanoparticles by ultrasonic-assisted hydrothermal method: the effects of synthesis route, calcination, and precursor concentration
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2023)
9811541001, ^مریم علیان نژادی*, ^مهرداد قمی نژاد, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی
S-modular transformation of the N=2 superconformal algebra characters
THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS(2023)
9411334001, ^مهرداد قمی نژاد*
The Statistical Properties of Spin-One DKP Oscillator under an External Magnetic Field in Noncommutative Space
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2014)
^مهرداد قمی نژاد
Approximate solution of scattering states of the spinless-salpeter equation under the Yukawa potential
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS(2014)
^مهرداد قمی نژاد, بنت الهدی یازرلو, مهدی سلیمانی, حسن حسن آبادی
Interaction between tachyon dark energy and modified Chaplygin gas
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE(2013)
^مهرداد قمی نژاد
Semi-relativistic two-body phase shifts states of Woods-Saxon potential
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2013)
^مهرداد قمی نژاد
The DKP equation with the Coulomb potential in non-commutative space
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2014)
^مهرداد قمی نژاد
Two-Body Scattering in 1+1 Dimensions by a semi -Relativistic Formalism and a Hulthen Interaction Potential
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS(2015)
^مهرداد قمی نژاد, K-E Thylwe
برهم نهی دیسک مورگان -مورگان باردار و سیاهچاله شوارتزشیلد و اثر شرایط انرژی برآن
هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور(2016-04-27)
9111334005*, ^مهرداد قمی نژاد, رضا رمضانی ارانی, انوشه لطیفی
پیچش و گرانش تراموازی: کاربرد در سیاهچاله های دوتایی و دیسک های گرانشی
هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور(2016-04-27)
9111334005*, ^مهرداد قمی نژاد, انوشه لطیفی, سپهر اربابی
استخراج ویژه مقادیر انرژی ذرات با اسپین صفر و یک در معادله DKP با پتانسیل نوسانی در فضای جابجایی، ناجابجایی و فضای فاز ناجابجایی
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران(2016-11-03)
9311334006*, ^مهرداد قمی نژاد
خواص ترمودینامیکی ذرات غیر نسبیتی با پتانسیلهای مورس و نوسانی برای مولکول دو اتمی LiH در فضاهای جابجایی و فاز ناجابجایی
هفتمین همایش ملی فیزیک پیام نور(2016-04-27)
9311334006, ^مهرداد قمی نژاد
ناهمخوانی کوانتومی و رابطهی آنتروپی عدم قطعیت در حضور حافظه کوانتومی برای یک زنجیره ی اسپینی دو کیوبیتی با مدل XXX در حالت پایه
سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی(2019-08-21)
9711541001*, محمد رضا پورکریمی, احمد آخوند, ^مهرداد قمی نژاد
همبستگی های گرمایی در یک شبکه ی ستاره ای چهارکیوبیتی
سومین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران(2019-01-03)
9711541001*, محمدرضا پور کریمی, احمد آخوند, ^مهرداد قمی نژاد
همبستگی های کوانتومی و رابطه آنتروپی عدم قطعیت در سیستم های فشرده اسپینی تک محوری و دو محوری در حالت پایه
سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک(2019-08-26)
9711541001*, محمدرضا پور کریمی, احمد آخوند, ^مهرداد قمی نژاد
بررسی همبستگی های کوانتومی با استفاده از معیار تلاقی و عدم قطعیت کوانتومی محلی در یک سیستم ستاره-اسپین سه کیوبیتی
سی و نهمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1402(2023-08-28)
9911541005, ^مهرداد قمی نژاد*, محمدرضا پورکریمی
New Characteristics of Jacobi Theta Functions as a Generator of Some Physical Special Functions
ششمین سمینار ملی مباحثی در فیزیک نظری(2019-09-19)
9411334001*, ^مهرداد قمی نژاد
Investigating Parametric Elliptic Functions and Their Properties in Mathematical Physics
ششمین سمینار ملی مباحثی در فیزیک نظری(2019-09-19)
9411334001*, ^مهرداد قمی نژاد
Establishing a Parametric Theta Function and Studying its Characteristics in Mathematical Physics
ششمین سمینار ملی مباحثی در فیزیک نظری(2019-09-19)
9411334001*, ^مهرداد قمی نژاد
بازگشت کاراکترهای ابرجبر آفین لی (sl(2|1 به کاراکترهای وایکتای جبر ابر همدیس N=2 در جبر ریسمان های کوانتومی
چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران(2020-01-02)
9411334001, ^مهرداد قمی نژاد*
S-Modular Transformation of Characters of N = 2 Superconformal Algebras in a Special Case
چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران(2020-01-02)
9411334001, ^مهرداد قمی نژاد*
Spectator Model in D Meson Decays
همایش بین المللی IPM 2006(2006-06-15)
^مهرداد قمی نژاد, ^حسین مهربان
محاسبه انرژی حالت پایه یک سیستم کوانتومی بر اساس الگوریتم ژنتیک
کنفرانس فیزیک ایران 1388(2009-08-15)
^مهرداد قمی نژاد
محاسبه ترازهای انرژی گسیلی در چاه های کوانتومی مریعی و مثلثی شکل GaAs و GaN
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^مهرداد قمی نژاد
استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (pso) در محاسبه انرژی حالت پایه یک سیستم کوانتومی و مقایسه آن با دیگر روشهای رایج
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^مهناز نیرومند, ^مهرداد قمی نژاد
کاربرد توابع تتای ژاکوبی و تابع اپل و ادامه تحلیلی آنها در انتگرال گیری روی مولدهای سطوح دو بعدی ریمانی در نظریه ریسمانهای کوانتومی
کنفرانس فیزیک ایران 1390(2011-09-05)
^مهرداد قمی نژاد
تولید تصاویر ثابت ومتحرک سه بعدی در محیط 3DS
اولین کنفرانس دانشجویی فیزیک(2006-02-20)
^مهرداد قمی نژاد
محاسبه بازبهنجارش گشتاور مغناطیسی الکترون در مرتبه تک حلقه ای
اولین کنفرانس دانشجویی فیزیک(2006-02-20)
^مهرداد قمی نژاد
فارسي: بررسي امكان شيوه‌ي تبديل طرح و نقش دستبافت هاي سنتي (فرش) به موسيقي)آهنگسازي با بهره گيري از طرح و نقش دستبافت‌هاي سنتي (
وثوق اميربابك(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي در توليد تصاوير و فيلمهاي سه بعدي با تمركز بر روش آناگليف
مرادعليان مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همبستگي هاي كوانتومي و روابط عدم قطعيت آنتروپي در حضور حافظه ي كوانتومي
حدادي سعيد(تاریخ دفاع: 1401/03/08) ، مقطع : دكتري
حل معادله شرودينگر مستقل از زمان يك بعدي به روش تحولي PSO براي برخي پتانسيل هاي پيچيده
موسوي فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش الگوريتم هاي تحول براي حل برخي پتانسيل هاي شرودينگري حل پذير و حل ناپذير
مهدي نژاد زهرا(تاریخ دفاع: 1399/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توضيح آگاهي از ديدگاه مكانيك كوانتومي
غني زاده ميثم(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توضيح آگاهي از ديدگاه مكانيك كوانتومي
غني زاده ميثم(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نوربخش سيده مريم(تاریخ دفاع: 1395/10/23) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص و كاربردهاي توابع ژاكوبي و مطالعه آنها در مدل هاي كوانتومي
اعتمادي چهارده زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بسط توابع خاص رياضي در بررسي كاراكترهاي جبرهاي مورداستفاده در نظريه ريسمان هاي كوانتومي
بهرامي نسب محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/07/23) ، مقطع : دكتري
مطالعه توليد كوارك اتپ و بوزون هيگزدر برخورد دهنده هادروني بزرگ و برخوردهنده نسل آينده
ملك حسيني مليحه(تاریخ دفاع: 1397/09/13) ، مقطع : دكتري
بررسي متد هاي تعيين توابع موج و مقادير ويژه پتانسيل هاي متفاوت كوانتومي به روش هاي دقيق يا تقريبي
براتي سده مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روشهاي حل معادلات ديفرانسيل حركت در نظريه ميدان هاي كو انتومي
دوست محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادلات شرو دينگر مستقل از زمان براي پتانسيل هاي بدون حل دقيق توسط بهينه سازي هوشمند
كتال فرشاد(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيفت انرژي ناشي از اثرات هندسي و فيزيكي براي ذرات با اسپين هاي مختلف
درخشاني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/04/27) ، مقطع : دكتري
بررسي انطباق جواب هاي دقيق پتانسيل هاي حل پذير كوانتومي با جواب هاي ناشي از حل الگوريتمي
اوجي فرد زهرا(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين مقادير ويژه و توابع موج انرژي پتانسيل هاي بدون حل دقيق به روش هاي محاسباتي و الگوريتمي
عرب لنگه محمدباقر(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرانش و پيچش فضا- زمان، نظريه و كاربردها
نائيه سعيد(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص ترموديناميكي يك سيستم ذره اي در فضاي جابه جايي و ناجابه جايي
حسن آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1394/09/23) ، مقطع : دكتري
بازخواني نظريه نيروي پنجم
شاطريان مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الگوريتم QPSO براي يافتن توابع موج سيستم هاي كوانتومي پيچيده
اميري مرگاوي مازيار(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الگوريتم PSO براي يافتن توابع موج سيستم هاي كوانتومي پيچيده
مدني امين(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از الگوريتم PSO در محيط Matlab در حل برخي مسائل مكانيك كوانتومي
رنجبر مقدم مهنا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اسدي بهزادكلائي سيدامين(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عبدوس فهيمه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
برهاني محمد(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بهوندي ابوذر(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
وحدتي فائزه(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ساقي علي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه فرم فاكتور مزونB به مزون هاي بردار محور...
پورهاشمي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرم فاكتور مزونB به مزون هاي برداري(B-V) ....
علوي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و يررسي فرم فاكتورهاي برداري ناشي از واپاشي هاي مزون Bبه مزون هاي برداري
جوانمرد نادر(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه فرم فاكتورهاي مزونB به مزون هاي بردار محور در مقياس...
بلوچي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادله ديراك براي پتانسيل هاي مختلف
رضواني فهيمه(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناوردايي كاراكترهاي جبر در نظريه ابر ريسمان هاي كوانتومي
تيموري مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناوردايي كاراكترهاي جبر ... در نظريه ابر ريسمانهاي كوانتومي
بهرامي نسب محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديناميك درهم تنيدگي دوكيوبيت برهم كنش گر جفت شده با محيط
داوري هادي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پراكندگي بوزون هايي با اسپين صفر و يك با استفاده از معادله نسبيتي...
مولائي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ثابت جفت شدگي قوي
بهرامي جيرنده سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واپاشي هاي ضعيف جعبه اي مزون
بوربوراژدري اعظم(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ضرايب ويلسون در تقريب
سلطاني سيده شهناز(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واپاشي هاي لپتوني در بر هم كنش هاي ضعيف
صفري اميري مريم(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه و مقايسه انرزي هاي ناشي از تابش هادرون ها و فوتون
سميعي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
آلبويه مجيدرضا(تاریخ دفاع: 1390/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بهينه سازس برخي دستاوردهاي اخير تجربي در ذرات بنيادي توسط الگوريتم
ميرزابابازاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديناميك كوانتمي گروهي ذرات
صامت عمران محسن(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تععين انرژي حالت پايه چاه پتانسيل بي نهايت
آهنگردارابي علي(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چند جمله ايهاي فوق هندسي بر مبناي طرح و كاربرد ان در فيزيك انرژي هاي بالا
شريفي نژاد حميدرضا(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کتاب مکانیک کوانتومی 1
کتاب مکانیک کوانتومی 1

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
Physics of Music   (631 بار دانلود)
رشته : فیزیک
Fundamental Physics 1   (573 بار دانلود)
رشته : فیزیک
Analytical Mechanics 2   (608 بار دانلود)
رشته : فیزیک
Computational-Physics   (559 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : حالت جامد-نجوم- گرانش
Mathematical Physics 2   (577 بار دانلود)
رشته : فیزیک
Quantum-Field-Theory 2   (653 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ذرات بنیادی و نظریه میدانها

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
mghominejad@semnan.ac.ir
(+98)2331533243

فرم تماس